Actions & Projets

Na jaren van inspanning, voornamelijk vanwege de leden van de Raad van Bestuur van de G30, heeft de regering eindelijk maatregelen getroffen om een situatie van blijvend onevenwicht, die in 2007 door het Grondwettelijk Hof onderstreept werd, recht te zetten.

Het wetsvoorstel dat erop gericht is om de intellectuele beroepen in de bouwsector op te leggen hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, werd eind april goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Kamer. Deze hervorming, die in werking zal treden op 1 juli 2019, zal het mogelijk maken de consument beter te beschermen, maar zal ook goed zijn voor de bouwsector, benadrukt minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME.  

“Al meer dan achttien maanden bundelen de G30, VBA (Grote ondernemingen) en ORI (Ingenieursbureaus) de krachten om de respectieve taken precies vast te stellen. Op die manier trachten ze in een grote leemte te voorzien.
Deze inspanningen hebben geleid tot de ontwikkeling van een zo volledig en precies mogelijk model dat op 2 april 2019 tijdens een voordracht in Brussel is voorgesteld.
De G30 heeft in haar bijdrage natuurlijk rekening gehouden met de vroegere voorstellen van o.a. de orde-instantie in België en heeft die voorstellen verder uitgediept.
Het document moet het wederzijdse begrip en de coördinatieactiviteiten vergemakkelijken en tegelijk een referentiekader zijn voor opdrachtgevers. Het heeft geen contractuele waarde maar het kan zo nodig voor om het even welk architectuurcontract worden gebruikt, voor zover de plichten van de architect per geval worden aangevuld.

À l’occasion de son dixiĂšme anniversaire en 2017, le G30 a rĂ©digĂ© un Manifeste Ă  l’attention des responsables politiques et Ă©conomiques en Belgique et aussi Ă  l'attention de tous les milieux professionnels du secteur de la construction. 

Ce Manifeste a Ă©tĂ© diffusĂ© Ă  plusieurs centaines de responsables Ă  tous les niveaux Ă  l’approche de l'Ă©chĂ©ance Ă©lectorale d’octobre 2018, qui affectera directement la vie des citoyens dans leur univers quotidien. De fait, il est urgent de rĂ©affirmer que l’intĂ©rĂȘt public et l’humain doivent ĂȘtre au centre des politiques et des dĂ©cisions qui affectent leur cadre de vie.

Le Manifeste souligne la nĂ©cessitĂ© d’adopter une vision et des approches holistiques de l’amĂ©nagement de l’espace, en vue de mettre en Ɠuvre des politiques volontaristes d’amĂ©lioration de ce cadre de vie, favorisant notamment la qualitĂ© architecturale et urbanistique. En outre, il faut mieux prendre en compte les Ă©volutions, parfois notables, qui sont intervenues dans les rĂ©centes dĂ©cennies - et interviendront encore - dans de nombreux domaines, technique entre autres. Le souci constant de la durabilitĂ© et de la prĂ©servation des ressources est un autre impĂ©ratif.

Il y va du bien-ĂȘtre des gĂ©nĂ©rations actuelles et, plus encore, de celles Ă  venir.

G30_manifeste_20180918.pdf (1.05 Mb)

Costs of Public Procurement in Belgian Architecture POLICY RECOMMENDATIONS

Read more: Costs_of_Public_Procurement_in_Belgian_Architecture.pdf

Wat is BIM

BIM staat initieel voor “Building Information Modelling” maar soms ook voor “Building Information Model” en voor “Building Information Management”. Deze andere betekenissen hebben ook hun waarde en vinden hun plaats in het globale BIM-traject.

BIM is geen ‘doe-woord’ maar BIM is een proces. Deze belangrijke nuance is voorwaarde scheppend voor de belangrijke rol die is weggelegd voor de architecten.

 

Lees meer: G30_BIM_statement_1151023_nl.pdf

Persbericht

Duurzame ontwikkeling is een prioriteit van de Europese Unie. De architectuur en stedenbouw spelen een essentiële rol voor het behoud van het openbaar belang en het beleid ter zake bepaalt de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties.

Verschillende goedgekeurde Europese Richtlijnen van de laatste jaren, waarvan de uitvoering bezig is, hebben een directe invloed op de bouwsector. Met name, de nieuwe Richtlijn over de openbare aanbestedingen die goedgekeurd werd begin 2014 (2014/24/UE) – en die verplicht tegen ten laatste april 2016 moet omgezet worden – leidt tot de meer systematische integratie van de kost van de levenscyclus. De bouw en de renovatie van gebouwen worden onbetwistbaar prioritaire domeinen.

De ontwerpers zijn in staat om openbare opdrachtgevers concreet te helpen om innovatief beleid te implementeren. De architecten in het bijzonder bezitten, door hun opleiding en ervaring, de noodzakelijke synthesecapaciteit om globale en holistische benaderingen - die essentieel zijn om doelstellingen van duurzame kwaliteit te bereiken - te bevorderen.

 

Lees meer: G30_persbericht.pdf

INLEIDING

DE VZW G30 IS EEN VERENIGING VAN ARCHITECTENBUREAUS IN BELGIË (MOMENTEEL EEN VEERTIGTAL VENNOOTSCHAPPEN, OF MEER DAN 1.600 ARCHITECTEN EN MEDEWERKERS) MET VOLGENDE DOELSTELLINGEN :

 • Bevorderen van de goede praktijken op gebied van architectuur en stedenbouw teneinde een duurzame kwaliteit te bereiken (zie : http://g30.be/en/communication/charter-of-excellence).
 • Bijdragen aan de verbetering van de voorwaarden van de beroepspraktijk in België en in Europa
 • Aanbevelingen doen aan de betrokken overheidsinstanties en de klanten.

De overheidsopdrachten in de bouwsector zijn een van de prioriteiten van de G30 sinds zijn oprichting. De gevoerde acties op dit vlak omvatten tot op heden, o.a., de organisatie van een Europese conferentie (2011), evenals de productie van een aantal aanbevelingen, in het bijzonder betreffende de goedkeuring van de nieuwe Europese richtlijn inzake overheidsopdrachten (2014/24/UE).

In 2014 heeft de G30 een economische enquête bij zijn leden uitgevoerd, gericht op feiten en cijfergegevens over de werkelijke kosten van deelname van architectenbureaus aan openbare aanbestedingen in België, met 2013 als referentiejaar.

Gezien de opmerkelijke resultaten van deze enquête, heeft de G30 beslist om een paar aanbevelingen hieromtrent onder de aandacht van de bevoegde Belgische autoriteiten te brengen, zowel op wetgevend, politiek als bestuurlijk vlak. We herinneren eraan dat België verplicht is om de nieuwe Europese richtlijn ten laatste in april 2016 om te zetten (september 2018 voor elektronische procedures).

Hierbij geniet de G30 van de steun en medewerking van de representatieve beroepsverenigingen van architecten in België : ARIB, BVA, FAB, NAV, UWA, evenals de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs ORI en de verzekeringscoöperatieve Ar-Co.

Lees meer: 1_G30_samenvatting en aanbevelingen openbare architectuuropdrachten.pdf

Tijdens de vergaderingen hebben de leden van de G30 al meermaals hun bezorgdheid geuit over de moeilijkheden waarmee ze herhaaldelijk worden geconfronteerd.

De Raad van Bestuur heeft beslist om ter gelegenheid van de nakende verkiezingen de eisen en aanbevelingen van de G30 kenbaar te maken, in het bijzonder wat betreft de openbare opdrachten. Het idee werd geuit om eerst via de media de aandacht van de politieke bedrijvers te vestigen op de algemene problematiek en om vervolgens dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen in functie van de geviseerde doelgroepen.

De Raad van Bestuur stelt voor om de tekst waarin dit standpunt wordt uiteengezet en die u kunt lezen via de bijgevoegde link naar de website van de G30, te verspreiden in de media en naar de kandidaten voor de algemene verkiezingen. Een andere link geeft toegang tot een meer uitgebreide tekst en uitleg over de motiveringen

Wij vragen u om uw commentaar aan de Raad van Bestuur over te maken en we rekenen erop dat u de boodschap van de G30 aan uw gebruikelijke gesprekspartners zult overmaken.

De reacties die u hierop zult krijgen zullen ons zeer dienstig zijn om de strategie van de G30 verder te verfijnen.

This article is not translated

Lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du G30 tenue au mois de juin 2013, le PrĂ©sident, Jacques Timmerman, a informĂ© les membres au sujet du projet de partenariat en cours de discussion entre le G30 et l’AR-CO, coopĂ©rative d’assurance gĂ©rĂ©e par et pour les architectes.

L’accord, qui doit normalement ĂȘtre conclu avant la fin de l’annĂ©e, est conçu dans un esprit de « win-win » et il apportera des avantages, tant pour les bureaux membres du G30 Ă  titre individuel par l’accĂšs Ă  quelques services rĂ©servĂ©s, qu’au niveau du fonctionnement du G30, Ă  travers une contribution et le un sponsoring de certaines activitĂ©s.

Le dĂ©tail des avantages en matiĂšre d’assurance en responsabilitĂ© professionnelle consentis aux membres du G30 sera communiquĂ© aux membres dĂšs la conclusion de l’accord.

Op 5 december werd tijdens een diner met brainstorming van gedachten gewisseld over een nieuw initiatief, voorgesteld door de Raad van Bestuur van de G30. Het betreft de oprichting van een "bewakingsorgaan" voor de openbare opdrachten met het doel de leden snel na de publicatie op de hoogte te brengen van ex ante evaluaties van de belangrijkste offerteaanvragen en wedstrijden van openbare architectuuropdrachten in BelgiĂ«, ongeacht of deze uitgaan van federale, gewestelijke of plaatselijke instanties. Zo kunnen ze nagaan in welke mate de voorwaarden en procedures van deze opdrachten conform zijn met de wettelijke principes en de aanbevelingen van de G30 ter zake. 

De Raad van Bestuur heeft een beroep gedaan op Professor Philippe Flamme, expert in deze materie, om haar bij te staan in deze opdracht. De professor zelf was ook aanwezig op de vergadering van 5 december.

De formele lancering van deze nieuwe activiteit, zowel van het bewakingsorgaan als van de voorbereiding van de aanbevelingen van de G30, zal plaatsvinden tijdens de Algemene vergadering van de G30 op 16 januari. Dit is de beste manier om de leden bij deze actie te betrekken om de interactie zo productief en concreet mogelijk te laten verlopen.

Tegelijkertijd is een werkgroep van de G30, onder leiding van Marc Stryckman (A.D.E. Architects), met de samenwerking van Bruno Gerard (CERAU), Jean-Paul Jamin (ALTIPLAN°architectes) en Alain Sagne (G30) van start gegaan. Stoelend op, meer bepaald, de gegevens die men zou vergaren via een vragenlijst, is de werkgroep gaan nadenken over de voorbereiding van een lijst van politieke argumenten en de formulering van aanbevelingen van de G30 ter attentie van de politieke verantwoordelijken en administraties. De eerste versie van deze vragenlijst die eind november verdeeld werd, zal herwerkt en vereenvoudigd worden om ze te kunnen verdelen na 16 januari. Deze actie kadert, onder andere, in het perspectief van de omzetting naar Belgisch recht van de nieuwe Richtlijn van de Europese Unie betreffende de openbare opdrachten.

GENERAL TARGETS

 1. 1. Onafhankelijkheid van de architect,
 2. 2. Opmaken van een begeleidingsprocedure voor offertes en wedstrijden, label G30,
 3. 3. Voorwaarden ontwikkelen tot duurzame kwaliteit in de opmaak van de opdrachten.
 4. 4. Meerwaarde van de architecten in het publiek debat van een duurzame ontwikkeling van de bebouwde ruimte. ( Haalbaarheidstudie, Masterplan en holistische aanpak).
  Doelstelling tot maatschappelijke innovatie en professionele excellence.
 5. 5. Correcte vergoeding van de opdrachten,

SPECIFIC TARGETS & POINT OF INTERESTS.

 1. 1. Offertes en Wedstrijden, begeleidingsprocedure en basisprincipes van solidariteit, voor een echte geloofwaardigheid van de G30_akties.
  Marc Stryckman, Bruno GĂ©rard, Alain Sagne , Jean-Paul Jamin.
 2. 2. Samenwerking en statuut van de medewerkers
  Christine Conix & Jos Leyssens.
 3. 3. Oplijsten van de taken van de architect ifv. de diverse scenario’s en juridische vorm van de BH.
  Cfr Feedback ADEB-VBA, Upsi, Ori, 

  Resultaat- of middelenverbintenissen,
  Positionering van de architect en bepaling van de vergoeding. 
  Jacques Timmerman, Philémon Wachtelaer, Isidore Zielonka
 4. 4. Overheidsopdrachten en duurzame kwaliteit.
  Alain Sagne
 5. 5. Export, opstart met 5/6 kandidaten, + BICCS, platform tot bevordering van een export model “ontwerp, studie en uitvoering” ism Confederatie Bouw en Ori.
  Isidore Zielonka, Joel Meersseman, Jacques Timmerman.
 6. 6. Globale verzekeringen voor alle bouwpartijen, en opvolging uitspraak Arbitragehof, initiatief G30 bij de federale regering. i.s.m. CEA, en Arco.
  Eric Ysebrant, Jacques Timmerman.

On Hold

 1. 1. Uitwisseling technische en normatieve gegevens ( Bx, Vlaanderen en wallonie) en vorming van Gemeenschappelijke G30 lijst (Isidore Zielonka).
 2. 2. Voorstel tot vormingspakt voor vijfde-jaar studenten in de schoot van diverse leden van de G30.

Partnerships

 • Evaluatie en beschikbaar stellen van ek° gegevens kosten en erelonen, in samenwerking met oa. Adeb- Vba & LUCA Gent cfr Johan Rutgeert.
 • DBFM formule opvolging in samenwerking met Nav, Bva, 

 • BICCS, export platform.
 • Voorstel tot samenwerking met Arco.

On 28th May the G30 held a Conference at realty in partnership with Seco and ORI on the topic of “The City for Citizens”.

The Keynote speaker was Professor Riccardo Petrella, Professor Emeritus at the Catholic University of Louvain (UCL), President of the European Institute for Water Policy Research (Institut EuropĂ©en de Recherche sur la Politique de l’Eau). He also teaches “human ecology” at the Academy of Architecture of the University of Italian Switzerland (Mendrisio) created by Mario Botta.

Two eminent Belgian politicians were also invited to debate on the topic on this occasion and until the last minute the organisers were confident also from the intermediate information received that they would be effectively present.  Alas, on the very day of the conference the organisers were informed at a few hours distance that both of them were unable to attend, reportedly due to urgent political meetings.  This very unfortunate situation obliged the organisers to change the actual running of the conference at extremely short notice.

The choice of the Realty Fair to hold the conference was made on purpose.  Nowadays more and more decisions affecting the built environment are taken primarily if not only according to the wishes of financial forces.  Realty as the place where the real estate world meets annually seemed a perfect receptacle for M. Petrella’s message.

Precisely, the message that Riccardo Petrella passed on that was clear enough.  According to his analysis there is a need to devise a coherent and integrated “urban sustainability strategy” along what he sees as the three main lines of action and prospects: cities as the « places for the common good and public services”, cities as the “places for participation”, and cities as the “places for utopia”

We would like to thank here Yves Pianet, CEO of Seco and Bernard Gilliot, President of ORI for their support for the event.  Their contributions during the opening of the conference and the abstract of R. Petrella’s Keynote speech is available on the website of the G30 in English and French as well as a selection of photos from the conference that was followed by a drink designed to facilitate contacts.

Tijdens de afgelopen Lunch Discussie die op 7 februari in hotel "The Dominican" in Brussel werd georganiseerd door de G30, gaf de keynote speaker, Dhr. Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de 'Regie der Gebouwen', een presentatie over het onderwerp "Regie der Gebouwen - Algemene kenmerken en strategische doelen"

 

Beste Confraters en leden van de G30,

Allereerst willen we u aan het begin van dit nieuwe jaar heel veel succes toewensen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Graag maken we ook van deze gelegenheid gebruik om aan te geven waar onze prioriteiten de komende maanden zullen liggen. Op de website van de G30 vindt u de voorlopige kalender van de vergaderingen en activiteiten voor 2013.

We wijzen nu al graag naar ons volgend lunchdebat op 7 februari 2013, met als gastspreker Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

We hopen u op deze evenementen talrijk te mogen verwelkomen en doorheen uw aanwezigheid de werking van de G30 te kunnen versterken.

Naast het nastreven van de doelstellingen en het organiseren van algemene acties willen we ook concrete “ day by day” thema’s ontwikkelen via gerichte acties die verband houden met de bekommernissen waarmee vele bureaus dagelijks te maken hebben.

In dit verband heeft de raad van bestuur verschillende acties gepland, waaronder volgende vier onderwerpen als hoofdprioriteiten: 

 1. Vrije medewerkers, welke criteria en hoe de verplichtingen van een vrij beroep verzoenen met deze van een KMO.
 2. Architectuurovereenkomsten, middelen- of resultaatverbintenis ?
 3. Verplichte verzekeringen voor alle partijen in het bouwproces. Welke ontwikkeling sinds de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007. 
 4. Overheidsopdrachten en het debat over de wedstrijdformules, lobbying en opvolging van de hervorming van de richtlijnen op het Europees niveau.

 

Hebt u suggesties over deze specifieke onderwerpen. Aarzel vooral niet deze met ons te delen. De vergaderingen van de raad van bestuur hebben in principe eenmaal per maand plaats.

We danken u graag voor uw interesse en inzet en blijven rekenen op uw actieve medewerking.

Met vriendelijke groeten,

 

Voor de Raad van Bestuur, 
Jacques Timmerman, Voorzitter

As the Members of the G30 will be aware the G30 has devoted considerable attention over the past two years to the issue of Public Procurement and, in particular, to the related topics of PPP (Public Private Partnership) and DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), two fashionable methods largely used by public authorities these days, which raise serious concern for architects.

Several activities were carried out by the G30 in this field, which should be highlighted:

 

 • The event held at the Solvay Library in October 2011 - which gave an opportunity to express the concerns of the G30 in front of e.g. Members of the European Parliament and to raise the profile of the G30;
 • The steady efforts of the G30, with the assistance of competent lawyers, to promote the views of architects and engineers in a united front vis-Ă -vis the operator chosen by the Flesmish Government, Fortis Real Estate for the construction of schools (see the special article in this issue of the Newsletter);
 • The Lunch Discussions held with the Flemish Bouwmeester, Peter Swinnen, the MaĂźtre Architecte of the Brussels Capital Region, Olivier Bastin and Chantal Dassonville, Architecture Department, Deputy General Director at the FĂ©dĂ©ration Wallonie Bruxelles;
 • The co-operation with the AR-CO Insurance Mutual and the ORI (Engineers) on the occasion of the 50th Anniversary of AR-CO.

In this regard it is worthwhile giving a special mention to the legislative process towards the adoption of the new EU Directive on Public Procurement repealing the Directive 2004/18/EC.  This Directive is now expected to be adopted in plenary sitting only in April 2013 (single reading in ordinary procedure, ex-codecision procedure), with a delay of several months.

 

As indicated in the previous issue of this Newsletter (October) there seemed to be broad agreement across the political groups to foster the use of the most economically advantageous tender-MEAT i.e. giving more weight to quality and sustainability criteria.  The lowest price approach would be strictly limited.

After a long process whereby more than 1,500 amendments have been tabled, the Co-ordinators of the various Political Groups were reported to be close to reaching a consensus on the main, compromise amendments.

From what had transpired at the time of writing this article the Co-ordinators of the various Political Groups were reported to be close to reaching consensus on the main, compromise amendments to the draft report prepared by Marc Tarabella, Belgium (S&D Group, Alliance of Socialists and Democrats) so that the IMCO Committee (Internal Market & Consumer Protection) of the European Parliament was expected to vote during its meeting on 17-18 December for the adoption of the report.  Further, more detailed information will be provided to the Members of the G30 as soon as it becomes available.

 

 

The G30 has participated on the 25th of September 2012 to the meeting organised by BICCS, the Belgian International Concept & Construction Services. BICCS is the common platform of Contractors, Engineers and Architects. Let’s recall that Didier Reynders, the Federal Minister of External Affairs, was the Key Speaker at the launch meeting held on the 8th of May. At the second meeting, on the 25th of September we had the pleasure to meet all the leading staff members of the Federal Authorities in External Affairs. The members of ConfederatieBouw/ ConfĂ©dĂ©rationConstruction, ORI and G30 had a very open and a real professional exchange on the different process flow, and on the issue of what support Belgian firms and consortium can receive to develop the Belgian knowledge outside the country.

The next meeting of BICCS will take place on the 24th of October and the Guests will be representatives of the African Investment Bank.

The programme of the future economic Missions to promote the Belgian knowledge is available for download.

Further to the article published in the June edition of the G30 Newsletter concerning the proposal from the European Commission for a new Directive on public procurement the legislative discussion continues in Council and Parliament (co-decision).  

In the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) of the European Parliament over 1500 amendments have been tabled to the draft report of Marc Tarabella (PS, LiĂšge) by the deadline of 5th July.  Currently the Shadow Rapporteurs and Co-ordinators of the various political groups of the Parliament continue to examine the amendments in camera (huis-clos).  Obviously the stakes are great and the lobbies must be very active in the background


It is recalled that the G30 submitted its position to Marc Tarabella at the end of June, together with two proposals for amendments (for the choice of procedure and to recommend the use of a more balanced appreciation of the most economically advantageous tender-MEAT giving more weight to quality criteria).  From a rapid analysis of the amendments tabled there seems at least to be broad agreement across the political groups to foster the use of the MEAT (i.e. including life-cycle costing) whereby the lowest price approach would be strictly limited.  There are other areas where progress is expected in respect of equity and sustainability criteria. 

The calendar remains unchanged whereby the IMCO Committee is expected to vote on the final, compromise amendments on 28th/29th November.  In the meantime a number of meetings of the (Shadow) Rapporteurs in the IMCO Committee will take place to examine the amendments by clusters, during October-November.  The first reading (single reading) in the Plenary of the Parliament is still scheduled for week 50 in December 2012 (10-18).

In parallel, the Council is expected to consider its draft position on the 23rd of October.

If adopted by the end of 2012 as provided for in the Single Market Act, the Directives will have to be implemented by Member States at the latest by 30 June 2014. See also article on the AR-CO Conference.

The Board is keen to involve the Members of the G30 and to incite them to take part more actively in the activities that it develops for them.  To this end it has decided to hold more internal meetings.  The idea is to hold contradictory discussions on selected topics, with the aim to e.g. learning more on their specific concerns and also generating new, targeted actions in the public scene.  The Members of the G30 are invited to propose topics, which they would like to discuss in such meetings. 

Picture of bees

 These meetings, reserved for Members only, could be organised maybe in-between lunch discussions in which external speakers are invited.  Suggestions for topics should be sent to Marie-France Lefief at mfl@g30.be

 

During the last lunch discussion organised by the G30 on 20th September, Chantal Dassonville, Deputy Director-General in charge of Architecture at the Fédération Wallonie Bruxelles-FWB, has addressed several concerns of the G30.

She explained that she has three axes at the political level when it comes to public procurement: the first one is to give priority to the cultural dimension; the second one is to bring support to local authorities; and the third one is to favour multidisciplinary teams.  While she admits that it is difficult to define architectural quality in her view it is the overall result of a process. 

She considers that her mission lies somewhere between that of a Bouwmeester and that of a warrant of culture whereby when it comes to architectural firms she tends to give priority to small entities.

She declared that in her view when seeking to set a price for architectural services, it is useful, even necessary to have a point of reference.  She stated that in procurement contracts for architectural services launched by her administration she sets a price at the outset, thus avoiding any competition on fees, which she believes is contrary to achieving the goal of quality, and that in order to determine a price for each competition she refers to the scale of fees that was available in the so-called “norme dĂ©ontologique n°2”.  She is well aware that this is no longer in use, but she believes that it is useful as the only reference of this kind that is available.

CD expressed the opinion that there is not enough coherence in the various competitions launched by the FWB whereby she believes that there is too often confusion at the political level about what is architecture and what is urban design.  For her there are two issues of fundamental importance: schools and public residential lodging.  She mentioned a new Partnership of her administration with the “FĂ©dĂ©ration wallone du logement” as a good example of quality-driven procurement.

Referring to the recent experience of the launching of a PPP to design a number of schools in Wallonia she stated that it has evolved towards a DBFM and she observes that the new government has changed its approach to address rather smaller clusters.  She admitted that when striving to apply best practices in procurement, in particular in seeking architectural quality and sustainability, her administration is subject to considerable pressure from the part of other authorities, primarily from the financial sector in the government, who tend to consider that there is an obligation of result, not just of means.

Chantal Dassonville firmly believes that for the built environment the traditional approach, the so-called “triangle”: client-conception-construction is preferable to any PPP/DBFM contracts.  Her presentation is available for download (see attached file).

On 27th September the Conference organised by AR-CO (Insurance Mutual by/for Architects) in partnership with the G30 and the ORI (Engineers and Engineering Consultancies) did not produce all the expected results.  As a matter of fact while the announced theme was broadly quality and sustainability in public & private procurement the topic that dominated the presentations and the discussion was PPP and its variants.  The conference, attended by about 300 participants, was moderated by MarlĂšne de Wouters, journalist.

During a first session several speakers addressed the issue of PPP with different angles, mostly with a critical point of view, including Piet Van Cauwenberghe (Abscis Architecten) who spoke about the experience of the “Scholen van morgen” project.  

After the presentations a round table discussion took place, also moderated by MarlĂšne de Wouters.  The G30 President, Jacques Timmerman, took part in the discussion along with the previous speakers and representatives from the authorities and other actors from the construction sector.   Whilst underlining the specific feature of the architectural firms members of the G30, principally the fact that they have all adopted the form of an SME, J. Timmerman expressed the view that there are not only negative aspects in PPP and DBFM methods, but also positive aspects, i.e. under certain conditions.  In particular, certain principles must be respected such as, the independence of architects and their capacity to act also for the public interest – which is hardly the case at the present time.  He called for a review/actualisation of the Law of 1939 to take account of new developments e.g. the so-called “Loi Laruelle” that has opened the possibility for architectural firms to register as such.  In relation to PPP, JT stressed the necessity to maintain the intellectual independence of architects, which raises, at least indirectly, the question of the monopolistic reserved function.

Jacques Timmerman at AR-CO ConfĂ©renceThe question whether or not one should return to the traditional triangle: client-conception-construction for complex construction projects clearly arises.  Chantal Dassonville from the FĂ©dĂ©ration Wallonie Bruxelles supported this view and she pointed to the short-sighted view of politicians who want to use PPPs because they believe by “de-budgetising” construction projects it allows to move forward more quickly, in line with electoral concerns.  She also recognised that as a civil servant she is often placed in an uncomfortable situation whereby she advocated for quality criteria to be judged vis-Ă -vis the actual stakes of any important public project. See article.

Me Jean-Pierre Vergauwe, a Lawyer specialising in construction law, in an attempt to draw some conclusions recalled the background of the decision of the legislator back in 1939 to devise a function strictly reserved for architects, thus creating de facto a monopolistic situation, and he stressed the need of coherence between the actual evolution in the market, whereby for instance architects have, de facto, transferred their competences to several other professions; indeed other people than architects, including e.g. engineers and contractors, actually design buildings, and the initial intention of the legislator is twisted, one way or another. 

Presentations can be downloaded at: http://arco50.conceptum.eu/fr/presentations.aspx

Het platform werd op 8 mei 2012 gelanceerd in de hoofdzetel van de Confederatie Bouw te Brussel.

De voorlopige naam is BICS (Belgian International Construction Services).

Eregenodigde en hoofdspreker was Mr. Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, met wie een dertigtal genodigden, waaronder ook de bestuurders van de G30, van gedachten konden wisselen over het waarom van dit platform en ook over de doelstellingen ervan, waaraan trouwens nog steeds gewerkt wordt. Zo werd er gewezen op de tekortkomingen van de huidige situatie. Er zijn inderdaad geen specifieke instellingen die de promotie van de Belgische bouwsector en van zijn knowhow in het buitenland ondersteunen.

De G30 is samen met de ORI (studiebureaus en –ingenieurs) partner van de Confederatie Bouw voor dit initiatief. Jacques Timmerman, Voorzitter van G30, die de vergadering mede voorzat, suggereerde onder andere dat de oprichting van een federaal referentiecentrum voor iedereen nuttig zou zijn.

Het idee wordt nu verder uitgewerkt. Tijdens een eerste vergadering op 30 mei werden enkele denkrichtingen opgetekend: 

 1. 1. Wat exporteren we?

  De volgende punten kunnen benadrukt worden:

  • de kwaliteit
  • de organisatie
 2. 2. Welke niches zijn prioritair?

  De volgende niches zijn een mogelijkheid:

  • de hospitaalsector (gezondheidssector) 
  • inrichting van het openbaar domein (urbanisme, landschapsinrichting) 
  • toerisme (hotel, resorts, ...)
  • complexe bouwwerken (burgerlijke bouwkunde, hoge gebouwen, multifunctionele gebouwen)
 3. 3. Naar welke gebieden willen we exporteren?

  Voor we de prioritaire zones bepalen, is het interessant een overzicht te maken:

  • van de werven die bezig zijn of afgewerkt worden door Belgische ondernemingen in het buitenland
  • van de permanente vestigingen van Belgische ondernemingen in het buitenland
  • van permanente vertegenwoordigers van Belgische ondernemingen die voor de export werken.

  Nadat dit (publiceerbaar) overzicht is opgesteld, kunnen we enkele prioritaire criteria voorstellen voor de uitwerking van de begeleidende commerciële acties:

  • duur van de verplaatsing
  • tijdverschil
  • Code Napoleon of Angelsaksische wetgeving
  • Taal

De G30 moet nu zo precies mogelijk bepalen hoe en tot op welke hoogte we aan dit platform meewerken en welke de praktische modaliteiten zijn. Het onderwerp werd besproken tijdens de laatste vergadering van de raad van bestuur, op 8 juni. Het bestuur is alvast blij met deze unieke kans om het imago van de G30 te versterken, via een deelname aan deze actie. Praktisch gezien stelt het bestuur voor binnen de G30 een subgroep op te richten om dit project te volgen. Deze wordt samengesteld met de meest geĂŻnteresseerde leden die daarbij gebruik maken van hun eigen werkingsmiddelen.

Leden van de G30 die hun ervaringen met export willen delen en ook zij die een expertise op dat vlak willen opbouwen, wordt gevraagd contact op te nemen met de raad van bestuur.

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de Richtlijn over overheidsopdrachten voorgesteld (COM(2011) 896 definitief, van 20 december 2011) die de huidige richtlijn van 2004 moet vervangen. Deze laatste is trouwens nog niet helemaal in de Belgische wetgeving omgezet.

Het Europese, juridische debat is volop bezig (gezamenlijke beslissing Raad/Parlement). Meer specifiek onderzoekt het Europees parlement momenteel dit voorstel over de basis van de tekst die de verantwoordelijke rapporteur heeft voorgesteld (Commissie van de interne markt en de consumentenbescherming), Marc Tarabella (PS, Luik). Er kunnen nog tot 5 juli amendementen worden ingediend.

Het resolutievoorstel van het Parlement dat het rapport bevat, zou door de commissie aangenomen moeten worden in september/oktober en de eindstemming tijdens de plenaire zitting van het parlement zou normaal in december 2012 plaatsvinden (gewone wetgevingsprocedure, een enkele lezing).

De G30 vindt het opportuun om zich aan te sluiten bij de verschillende lobbyacties die momenteel plaatsvinden, zowel op Belgisch niveau (zowel door de administratrie (de ‘Cellule Architecture de la CommunautĂ© Wallonie Bruxelles’ als door de beroepsorganidaties – CNOA-FAB) als door de Europese architectenvertegenwoordigers.

De G30 heeft al de gelegenheid gehad te wijzen op bepaalde anomalieën bij overheidsopdrachten in de bouwsector, vooral ter gelegenheid van het Europese debat dat de vereniging heeft georganiseerd op 18 oktober 2011 in de Solvay Bibliotheek te Brussel over het thema van de duurzame kwaliteit in overheidsopdrachten. Aan dit debat hebben trouwens meerdere Europese parlementsleden deelgenomen. De G30 heeft toen met name gewezen op:

«De kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwen en wijken in Europese steden is verre van voldoende. De algemene kwaliteit van de gebouwde leefomgeving verslechtert. Nochtans staat duurzame ontwikkeling als een prioriteit op de Europese politieke agenda. Een van de oorzaken van deze toestand is dat vele opdrachtgevers uit de openbare sector al te dikwijls kiezen voor de laagste bieder, in plaats van te kiezen voor het economisch meest voordelige voorstel; economische en financiële criteria hebben nu de bovenhand.

Het is absoluut nodig te kiezen voor een meer holistische benadering, de openbare sector vervult in dat verband een voorbeeldfunctie.»

Volgens de G30 is het wenselijk de praktijken te bevorderen die meer respect tonen voor het algemeen belang. Om dat te bereiken, is de G30 van oordeel dat de hieronder vermelde principes (die vermeld staan in het kwaliteitscharter van de G30) nageleefd moeten worden:

 • Een selectie van projecten die echt gebaseerd zijn op kwaliteit en dus. (il manque un bout en FR)...
 • De keuze van het meest voordelige voorstel op basis van duurzame kwaliteitscriteria,  en de systematische weigering van de laagste bieder (de laagste prijs);
 • Een herdefiniĂ«ring van de beoordelingscriteria van het voorstel op het gebied van diensten van architectuur en urbanisme;
 • Een honorering van de ge(pre)selecteerde kandidaten in architectuurwedstrijden.
 • De, noodzakelijke, vrijwaring van de onafhankelijkheid van de architect in het kader van de opdrachten die hij doet voor zijn klanten en meer algemeen voor het algemeen belang;
 • De eis voor een eerlijk verzekeringssysteem voor alle partners die actief zijn in de bouwsector.

Hoewel het lijkt dat er hier en daar al vooruitgang is geboekt – er wordt bijvoorbeeld al rekening gehouden met de levenscyclus tijdens de selectieprocedure van de projecten - is het niet zeker dat de specifieke situatie van intellectuele diensten erkend zal worden, met name als het gaat om de prijscriteria te bepalen.

Tijdens de volgende algemene vergadering van de leden van G30, die plaatsvindt op 21 juni 2012, zal de leden gevraagd worden het standpunt van de G30 te aanvaarden, met inbegrip van de specifieke amendementsvoorstellen die worden overgemaakt aan de rapporteur van het Europees Parlement, en ook ter informatie zullen worden meegedeeld aan andere geĂŻnteresseerde partijen. Een technische nota met opmerkingen over het voorstel van de Richtlijn, voorbereid op vraag van de G30 door juridisch expert Philippe Flamme zal bij de amendementsvoorstellen gevoegd worden.

Oproep aan de leden om hieraan deel te nemen.

Zoals afgesproken tijdens vorige vergaderingen, start de raad van bestuur een werkgroep met als doel contractuele modeldocumenten op te stellen waarmee de leden van G30 een contract van mede-aanneming of onderaanneming kunnen afsluiten met een studiebureau.

We zullen drie soorten overeenkomsten onderzoeken en voorstellen.

 • een contract van onderaanneming die de architect kan tekenen met een studiebureau, een ‘quantity surveyor’ (voor kostencontrole tijdens de bouw), enz.
 • een contract van mede-aanneming waarbij de architect en het studiebureau eenzelfde overeenkomst tekenen maar met de vermelding dat de architect, enerzijds, en het studiebureau, anderzijds, elk gebonden zijn door een aparte en onafhankelijke overeenkomst met de bouwheer. Een dergelijk contract zou eventueel de vorm kunnen aannemen van een contract van tijdelijke vennootschap met de daaraan verbonden voorwaarden.
 • een contract van geĂŻntegreerde onderaanneming,  dus een enig contract tussen, enerzijds, de bouwheer en, anderzijds,de architect en het studiebureau. In dat geval zijn de drie partijen medecontractant van eenzelfde overeenkomst.

 

Ook zullen er voorstellen worden geformuleerd voor bepaalde clausules en/of nuttige preciseringen te vermelden in de briefwisseling of de werfverslagen in het kader van de traditionele contractuele verhoudingen.

Vanaf nu vragen we alle leden een kopie van de contracten of clausules die ze als pertinent of problematisch beschouwen, naar Alice Deville te sturen (ade@g30.be). (bij voorkeur binnen een week).

Deze documenten worden overgemaakt aan Meester Jean-Pierre VERGAUWE op wie we een beroep doen om deze overeenkomsten op te stellen.

Een eerste vergadering heeft als doel ideeën uit te wisselen om op basis daarvan de doelstellingen te bepalen die we willen bereiken. (Bij voorkeur de tweede helft van april).

Meester Vergauwe zal de werkgroep daarna tekstvoorstellen voorleggen. (De planning is deze projecten voor te stellen tijdens de algemene vergadering van de G30 op 24 mei e.k.) zodat we de definitieve teksten voor eind juni kunnen afwerken.

Wie wil deelnemen aan deze werkgroep vragen we contact op te nemen met Isidore Zielonka (izi@artbuild) die instaat voor de coördinatie van dit project.

De raad van bestuur heeft besloten om vanaf maart 2012 drie nieuwe thematische werkgroepen te installeren. Leden van de G30 kunnen hieraan deelnemen.

 • De eerste, interne, groep gaat over uitwisselingen van ervaringen tussen de leden van de G30 over de problemen die ze in de bureaus ondervinden met het gebruik van Autodesk-software, vooral CAD.  Eric Van Bourgognie, Architect-Beheerder bij AR-TE, zal de leiding van deze groep op zich nemen. Aan onze leden zal worden gevraagd iemand in hun bureau aan te stellen als correspondent/gesprekspartner voor vragen over informatica. Bovendien zijn we ook van plan een discussieforum op te starten op de website van de G30 (privĂ© gedeelte).
 • De tweede groep, met de raad van bestuur als bezieler (vooral dan Jacques Timmerman, PhilĂ©mon Wachtelaer en Isidore Zielonka, bijgestaan door Alain Sagne) gaat over het ontwikkelen van een samenwerking met de andere partners uit de bouwsector voor de bevordering van exportactiviteiten. Dat heeft men name te maken met de oprichting door de Confederatie Bouw,   ORI (de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in BelgiĂ«) en de G30 van een gemeenschappelijk platform voor de bevordering van de export buiten Europa. Binnen dit platform willen deze organisaties hun krachten bundelen om de ondernemingen die internationaal actief zijn – of dat willen worden – te ondersteunen, hun belangen te verdedigen en hun groei te stimuleren.  Dat alles op een transparante manier en met respect voor de ethiek en de deontologie van het vak. De drie verenigingen verlangen van de overheid een sectorbenadering, nationaal gecoördineerd, met als doel de Belgische bouwsector specifiek te steunen en zo goed mogelijk te promoten. Het platform zal dus actief lobbyen als dat nodig is. Het platform zal geen commerciĂ«le activiteiten uitoefenen. Het is inderdaad wenselijk om, via promotionele activiteiten,  de grote bouwsector meer zichtbaarheid te geven. (Zie in dat verband ook de Visie van Christine Conix in ditzelfde nummer).
 • Een derde groep die ook rechtstreek door de raad geleid zal worden, wil een diepgaande reflectie opstarten over bepaalde initiatieven die de nieuwe regering genomen heeft zoals de hervorming van de Orde en over de beste manier om de meningen en wensen van de G30 en zijn leden kenbaar te maken over algemene onderwerpen van specifiek belang, waarvan sommige al het voorwerp waren van initiatieven door de G30.
 • LAATSTE VERGADERING : 31 mei 2011
 • VOLGENDE VERGADERING : eind mei 2012 (te bevestigen)

An initiative of the G30 Association of Architects1, the discussion organized on October 18th, 2011 in the Solvay Library in Brussels, aimed at questioning a panel of eminent
national and international speakers about the future of public contracts when faced with the challenge of sustainability when shaping the built environment in Europe.

A PANEL OF 8 PERSONALITIES

Made up of JACQUES TIMMERMAN (Belgium), Architect, President of the G30 Asbl / JAN BROUWER (The Netherlands), Architect, Adviser to the Rijksbouwmeester / MALCOLM HARBOUR MEP (United Kingdom), Chairman, Committee on the Internal Market and Consumer Protection of the European Parliament / FRANK JUDO (Belgium) Partner Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick /  JAN OLBRYCHT MEP (Poland), President of the URBAN Intergroup of the European Parliament (*) / SUNAND PRASAD (United Kingdom), Architect, Former RIBA President / HEIDE RÜHLE MEP (Germany), Rapporteur for EP’s Opinion on the European Commission’s Green Paper on the modernisation of public procurement and EDUARDO SOUTO DE MOURA (Portugal), Architect, Pritzker Prize 2011, the panel of speakers, moderated by Hughes BELIN (Journalist), was invited to exchange views on the current situation regarding public procurement contracts for architectural and urban design services through four major questions.

CONTEXT: LEGISLATING FOR SUSTAINABILITY

With more than 70% of Europeans now living in urban areas, cities have become national and regional driving forces in terms of the economy. Yet while sustainable development is one of the priorities of the EU, we are currently witnessing a deterioration in the overall quality of our built infrastructure, along with the emergence of problems related to issues such as environment, energy efficiency, mobility (urban transport), housing, social challenges (social exclusion, immigration, the ageing population), public services and local public finance, etc.
One of the reasons behind this situation lies in the way public contracts are allocated. Too often, those responsible for placing orders take account of financial considerations only (lowest price and short term view) and thus neglect the real (life cycle) costs, including those involving sustainability, which can generally only be measured over the long term.
The revision of the EU legislation with regard to public procurement (currently under discussion) was initiated by a European Commission’s ‘Green Book’ published at the beginning of 2011. This process as well as a more recent report, ‘The Cities of Tomorrow’ by Commissioner Johannes Hahn (DG REGIO), represent an opportunity to ask questions and propose solutions about how the European legal framework can be further elaborated which encourages a global approach to sustainability as applied to the built environment.

FOUR QUESTIONS TO UNDERSTAND AND ACHIEVE THE GOALS

The debate focused on four major questions. These involved the conditions related to society, economy and ethics, which need to be established in order to arrive at practices in public procurement contracts, which effectively respond to the needs of sustainable quality.

 • How do we reconcile the necessity to leave sufficient freedom to the Public Purchasing Authorities, on one hand, and to respond to the essential requirement of achieving overall quality and sustainability of the built environment from the point of view of the public interest, on the other hand?
 • In the case of architectural and urban design services specifically having regard to their strong societal impact, how can we ‘correct’ the potential perverse effects of the horizontal nature of the Public Procurement Directive whereby insufficient distinction has been made between very different categories of services for selection criteria, in particular intellectual services?
 • To what extent is it possible to set mandatory requirements to further encourage the Public Sector to effectively use quality selection and award criteria that duly take account of the life cycle cost of in all building and urban project design and renovation?
 • How is it possible to guarantee the independence of architects including their financial independence so that they are able to act as true guarantors of the public interest in public procurement contracts including when public purchasers choose to have recourse to PPP and DBFM methods?

 

Mission & Fees
Stephan Stouffs

De Orde van Architecten heeft u een verzoek tot bijdragebetaling gestuurd met de vermelding dat u ook een bijdrage voor “medewerker-zelfstandigen” kunt betalen.

Om deze korting te kunnen genieten, vraagt de orde van de medewerker een verklaring op erewoord waarin hij het (de) bureau(s) vermeld waarmee hij samenwerkt plus een tweede verklaring die door dit (deze) bureau(s) wordt (worden) ondertekend.

Verschillende leden hebben gewezen op de risico’s van dit initiatief.

We hebben het aan een jurist voorgelegd en deze bevestigt dat de aanvraag van een “verklaring op erewoord”, zoals opgesteld door de diensten van de Orde, aanleiding zou kunnen geven tot het openen van een dossier bij de RSZ over de “valse zelfstandigen” binnen ons beroep.

In de bijlage vindt u de brief die we deze week naar de Orde van Architecten en de verschillende raden hebben gestuurd, alsook de vermelde attesten mocht u deze nog niet gezien hebben.

Gelieve dit document intern te verdelen onder uw vennoten.

Met veel belangstelling heeft de G30 de werkzaamheden van de CfgoA (Conseil Francophone et Germanophone de l’Ordre des Architectes) gevolgd, in verband met aanbevelingen voor architectuurwedstrijden en honoraria. De G30 heeft trouwens aan die activiteit deelgenomen.

De CfgoA heeft op basis daarvan enkele aanbevelingen voor architectuurwedstrijden geformuleerd.

Een werkgroep legt nu de laatste hand aan een voorstel om de reikwijdte van de wettelijke opdracht van de architect in België te verduidelijken, evenals de taakverdeling per deelnemer aan het bouwproces; de publicatie van dit document wordt verwacht in september.

De hieronder vermelde activiteiten krijgen een extra betekenis in een Europese context. De Richtlijn 2006/123/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006 in verband met diensten op de interne markt bevat, onder andere, voorschriften voor de informatie en de transparantie naar de gebruikers van een dienst, met name op het vlak van prijs, met als doel de kwaliteit van de dienstlevering te bevorderen.

Alleen voor leden :

 • De architecten krijgen een hulpmiddel voor de analyse van hun prestaties per opdracht zodat ze hun honorariumvoorstellen beter kunnen evalueren.
 • Op de site van de orde komt er een tool die het mogelijk maakt de honoraria te berekenen op basis van de categorie en de complexiteit van het bouwwerk.
 • De beschikbare documenten worden toegankelijk gesteld voor leden van de G30 vanaf juli via intranet website G30.

Documenten zijn in vertaling.

Een nieuwe uitdaging in de relaties tussen
opdrachtgever(s), gebruiker en architect

De uitdagingen worden steeds groter. De economische en financiële crisis heeft de institutionele en economische context van de bouwsector sneller doen groeien. Zowel de marktsituatie als het gedrag van de verschillende belanghebbenden en actoren in het bouwproces evolueren.

Om die redenen is in april 2010 op initiatief van Ori, Vereniging van raadgevende ingenieurs, voorgesteld om samen met de architecten verenigingen G30, Bva en Nav overleg te plegen over een model van samenwerkingovereenkomst die door AG Real Estate, de DBFM houder van de Scholen van Morgen, zou worden voorgesteld.

De doelstellingen van de 4 verenigingen waren oa de volgende:

 • selectie op basis van kwaliteit en meest gunstig ontwerpvoorstel ipv de minst biedende.
 • de onafhankelijkheid van de architect en ingenieur waarborgen.
 • de vergoeding van de wedstrijdkandidaten
 • een eerlijke verdeling van de risico’s en verzekeringssysteem voor alle partners/ actoren in de bouwsector.

Uit de analyse van het contract dat ter ondertekening wordt voorgelegd door AG Real Estate blijkt dat zij de verplichtingen in het kader van een DBFM constructie “back-to-back”- wenst te vertalen in de architectenovereenkomst. Het evenwicht tussen rechten en verplichtingen in de overeenkomst is hierdoor volledig zoek. Het contract telt ruim 120 pagina’s inclusief bijlagen, nog eens aangevuld met een interfaceovereenkomst van 80 pagina’s.

ORI, G30, BVA en NAV hebben verschillende vergaderingen gehad met AG Real Estate en ettelijke voorbereidende vergaderingen met hun advocaten Christophe Lenders (GSJ Advocaten) en Michel Van Droogenbroek (WĂ©ry Advocatenassociatie), evenals met de verzekeringsmaatschappijen Protect, Arco en Euromaf.

Mr. Lenders en Mr. Van Droogenbroek hebben een omstandige nota opgemaakt waarin op gemotiveerde wijze de belangrijkste onaanvaardbare bedingen werden toegelicht, alsook werden in de overeenkomst de belangrijkste wijzigingen met “track changes” opgenomen teneinde tot een evenwichtig document te komen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en gangbare praktijken.

Deze teksten werden finaal half februari 2011 overgemaakt aan AG Real Estate.

Sinsdien en na diverse “overleg” momenten moeten wij samen met Mrs. Lenders en Van Droogenbroek echter tot het besluit komen dat er eigenlijk fundamenteel niet veel werd gewijzigd aan de overeenkomst. Bovendien maakt de interfaceovereenkomst, die onverkort van toepassing blijft en voorrang heeft op alle andere contractuele bepalingen, dat de opdrachtgever op gelijk welk moment kan interveniĂ«ren zonder dat de architect hier inspraak bij heeft.

De verenigingen hebben dan ook op de vergadering van 17.5.2011 aan AG Real Estate hun standpunt bevestigd en gesteld dat dit geen evenwichtig contract is.

Samenvattend wensen de beroepsverenigingen dat onverminderd de overige wettigheidskritieken, minstens volgende bepalingen en principes primeren op alle contractuele bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van de interface overeenkomst. Het uitgangspunt hierbij is dus het vastleggen en uitschrijven van een aantal bepalingen en principes waarover redelijkerwijze geen discussie kan bestaan en die zouden moeten primeren op alle contractuele bepalingen.

Het voorstel vanwege de 4 beroepsverenigingen kan als volgt worden samengevat:

- 1. Alle taken en verbintenissen van de architect zijn inspanningsverbintenissen tenzij anders vermeld als resultaatverbintenis.

- 2. De taken waarmee de architect wordt belast mogen niet in strijd zijn met diens wettelijke en deontologische verplichtingen. De architect oefent zijn opdracht in onafhankelijkheid naar de aannemer en opdrachtgever uit en dit in overeenstemming met artikel 4 van de wet van 1939 op de bescherming van en de titel van het beroep van de architect en het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld.

Deze onafhankelijkheid doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bijstandsverplichting van de architect ten behoeve van de aannemer en verhindert de architect niet zich in te spannen teneinde de realisatie van het door de bouwheer weerhouden programma tijdig en binnen het voorziene budget te laten realiseren.

- 3. Daadwerkelijke schade in oorzakelijk verband met een aangetoonde fout van de architect moet worden bewezen. De architect kan niet voor contractuele boeten en straffen aansprakelijk worden gesteld zonder dat de opdrachtgever een fout in hoofde van de architect en het bestaan en de omvang van de schade bewijst.

- 4. Voor de arbitrage wordt voorzien in 5 arbiters die dienen te zetelen en beslissen als college waarvan minstens 2 arbiters ingenieurs-architecten dan wel architecten zijn en beiden aangesteld door de Nationale Raad, de Vlaamse Raad dan wel een Provinciale Raad van de Orde van Architecten. Bovendien dient er een beroepsmogelijkheid ingesteld te worden.

Op vandaag 30 juni 2011 is hierover GEEN globaal akkoord met AG Real Estate.

Een duidelijk en essentieel breekpunt blijkt punt 4 omtrent de arbitrage. Hier hebben de beroepsverenigingen vooral gepleit voor de invulling en samenstelling van de Arbitrage, en uitdrukkelijk gevraagd dat de invulling van de Arbitrage aanpast wordt aan de problematiek die ter sprake ligt. Concreet betekent dit in het geval van een discussie omtrent de aansprakelijkheid van de architect, een invulling door personen die kennis hebben van de dagelijkse ontwerp en bouwpraktijk. AG Real Estate wenst zich daarentegen strikt te houden aan een samenstelling bestaande uit 3 personen, een bankier, een jurist en een ingenieur. Ook omtrent het voorzien van een beroepsmogelijkheid is geen convergentie met AG Real Estate mogelijk.

Voor de punten 1 en 3 waren er tijdens de gesprekken met AG Real Estate raakvlakken en blijkt convergentie mogelijk tot het ogenblik dat een gemeenschappelijke tekst hieraan vorm moet geven. Bij het uitschrijven blijkt de invalshoek en het verzoenen van de contradictie tussen middellen- en resultaatsverbintenis de partijen weer van elkaar weg te drijven.

Omtrent de verzekerbaarheid zijn heden geen nieuwe elementen door AG Real Estate aangereikt, en wordt door de beroepsverenigingen verwezen naar de recente stand van zaken die voornamelijk door Protect einde juni 2011 is gecommuniceerd waarbij deze laatste haar bezwaren nogmaals heeft toegelicht.

De beroepsverenigingen zullen voor deze principes blijven strijden en hebben aan AG Real Estate gemeld dat voormelde conclusie en huidige stand van zaken zowel aan de Vlaamse Bouwmeester als aan de Nationale Raad van Architecten zou worden toegelicht.

voor Ori, Nav, Bva en G30.
Jacques Timmerman.

Donderdag 18 november 2010, van 12u30 tot 15u00 – Hotel STANHOPE, Brussel

DAGORDE

 • Moreel verslag van de voorzitter
 • Voorstelling van de tot op heden gevoerde acties
 • FinanciĂ«le balans, budgettaire vooruitzichten voor 2011 en bepaling van het lidgeld voor 2011
 • Kwijting voor uittredende bestuurders
 • Benoeming van de bestuurders (mandaat van drie jaar)
 • Goedkeuring van documenten
  • Kwaliteitscharter G30
  • Deontologische richtlijnen
  • Bijlage bij de deontologische richtlijnen: te behalen doelstellingen
 • Strategie en geplande nieuwe acties - Discussie
 • Aanvaarden en/of ontslag van leden (indien van toepassing)
 • Voorstel tot technische wijzigingen van de statuten
 • Benoeming van de accountants en revisoren
 • Datum van de volgende algemene vergadering
 • Divers (NB : indien een lid een specifiek punt wenst te bespreken, wordt hij verzocht om de voorzitter hiervan te verwittigen,per brief aan het Secretariaat van de G30,en dit ten laatste op 8 november)

Dit document werd opgesteld voor de architecten die een professionele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bij onze verzekeringsmaatschappij hebben en die zich erover verbaasden dat sommige opdrachtgevers, met name bij openbare aanbestedingen, een borgstelling vragen. Deze borgsom lijkt hen nutteloos en overbodig omdat ze wettelijk verplicht zijn zich te verzekeren. We kunnen helaas alleen maar betreuren dat deze extra borgen inderdaad gevraagd worden van specialisten die al moeten voldoen aan een zeer complete en gedetailleerde wetgeving, opgesteld in het belang van de opdrachtgevers en voor de bescherming van derden.
 

 • Art.1 : Voorwerp van de overeenkomst
 • Art.2 : Realisatie van het project
 • Art.3 : Verbintenissen van de architect
 • Art.4 : Gespecialiseerde technische studies
 • Art.5 : Veiligheidscoördinatie
 • Art.6 : Energieprestatieregeling
 • Art.7 : Verbintenissen van de opdrachtgever
 • Art.8 : Erelonen van architect
 • Art.9 : Aansprakelijkheden
 • Art.10 : Aansprakelijkheden en verzekeringen
 • Art.11 : Oplevering van de werken
 • Art.12 : Verbreking van de overeenkomst
 • Art.13 : Auteursrechten
 • Art.14 : Toepasselijk recht
 • Art.15 : Geschillen

De G30, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, groepeert en vertegenwoordigt architectenvennootschappen die in BelgiĂ« gevestigd zijn met de bedoeling de uitoefening van het beroep en het wettelijk kader ervan te promoten en te verbeteren zowel in BelgiĂ« als op Europees en internationaal vlak. De G30 kan elk initiatief nemen en elke activiteit ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van haar doel.  Daarbij horen ook wettelijk toegestane bijkomende lucratieve activiteiten waarvan de opbrengst integraal bestemd is voor de verwezenlijking van haar niet-winstgevend doel. De G30 bestudeert de maatregelen die ze nodig acht voor haar leden en voor het beroep van architect in alle aanvullende domeinen, zowel economisch, juridisch, financieel, sociaal, fiscaal als voor het milieu, en steunt actief de uitvoering ervan door elke bevoegde autoriteit of elk bevoegd organisme.Tijdens de afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie richtlijnen uitgevaardigd die al een grote impact hadden - en in de toekomst nog zullen hebben - op de uitoefening van de activiteiten in het brede domein van de architectuur, meer bepaald:

 • de Richtlijn betreffende diensten op de interne markt ,
 • de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties , 
 • de Richtlijn betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten , 
 • de Richtlijn inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen .

Die ontwikkeling nodigt uit tot een bewustwording vanuit het beroep en het aanvaarden van een nieuwe aanpak vanwege de betrokken deskundigen.Conform de aanbevelingen voor de professionele normen die door de beroepsverenigingen aanvaard zijn op federaal, Europees en internationaal vlak, meer bepaald wat betreft de deontologische regels en de duurzame ontwikkeling, heeft de G30 beslist om twee referentiedocumenten te onderschrijven: een gedragscode en een kwaliteitscharter.

 • “Corporate Governance” in een architecten bureau ?
  Jef Lievens, advokaat Eubelius
 • Actiepunten G30
 • Voorstel en bemerkingen van de leden voor 2010

 

Ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk hof van juli 2007 over de ongelijke behandeling van de verschillende partijen in de bouwsector, deed de G30 een beroep op een specialist in bouwverzekeringen, CEA Belgium

Eerst wilden we een zicht hebben op de bekommernissen en wensen van de leden van G30 over het voorstel tot hervorming van de bouwverzekeringen zodat we met Ă©Ă©n stem kunnen spreken.

CEA BELGIUM heeft daarom een enquĂȘte georganiseerd en alle leden in december 2008 een vragenlijst gestuurd.

Een strategie bepalen voor alle architecten zodat we vanaf september, een gemeenschappelijke visie over de organisatie van architectuurwedstrijden kunnen voorleggen aan nieuwe verkozenen (maar ook aan alle competente autoriteiten).

Een typeovereenkomst voor levering van diensten door een onderaannemer, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.

Typeovereenkomst voor levering van diensten door een onderaannemer, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Aanbeveling van de raad van de orde van architecten (b) over de verplichte verzekeringen Onderwerp van de waarborg / Minimale grenzen van de garantie / Uitsluiting en verval van recht, verplichting van aangifte / Omvang van de garantie in de ruimte / Buitenlandse architecten met occasionele opdrachten (...)

Member Area

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

Association of Architects G30
9 rue J.Jordaensstr.
B-1000 brussels
Tel +32 (0)2 627 08 40
Fax +32 (0)2 640 53 55
info@g30.be